Julienne slicer

Vienâda siera vai ðíiòía gabalu grieðana ir dabiska, tikai pieauguðajiem pavâriem. Parastam maizes çdçjam bieþi ir problçmas ar to. Viens gabals iznâks pârâk liels, otrs pârâk plâns ... Ikviens saprot ðo punktu. Par laimi, ir svarîgi to âtri atrisinât. Ja vçlaties gatavot sviestmaizes, piemçram, profesionâlu ðefpavâru, tuvâ virtuvç, noteikti jâatrod griezçjs, kas paredzçts aukstai gaïai un sieram.

https://nonacn.eu/lv/

Ðíçlçs uz ðíçlçs, mçs varam to vienkârði sagriezt ðíçle ðíiòía vai siera, kas ir ideâls mums. Vienkârði iestatiet griezçjus. Parasti standarta skala atbilst 16 mm. Tas ir daudz çrtâks un mazâk nogurdinoðs vai laikietilpîgs, grieþot ar parasto virtuves nazi.Paðlaik tirgû ir labi izvçlçti cita veida ðíçlçji. Ja mçs nolemjam iegâdâties ðâdu mçbeïu, mums ir jâpievçrð uzmanîba daþâm iezîmçm. Droðîbas situâcija ir prioritârâ situâcija. Ka mûsu griezçjs bûtu jauki, ja jums ir îpaðas neslîdoðas kâjas. Pateicoties viòiem, mçs bûsim pârliecinâti, ka grieðanas laikâ maðîna paliks telpâ un nepârvietosies, kas var apdraudçt iesprûðanu vai lielâku brûci. Tam jâbût arî atbilstoðiem apvalkiem, lai mani pirksti bûtu jauki. Ir arî svarîga aktivizçðanas un izvçles poga. Droðîbas labad pçc grieðanas vienmçr izslçdziet iekârtu.Svarîgs ir tas pats, ar kuru tika veikti produkti. Mçs varam izpildît grieðanas iespçjas, kuras asmeòi ir izgatavoti no nerûsçjoðâ vai alumînija korpusa. Ir dârgi atstât pârçjo ðíçlçju izòçmuma kârtâ, vai arî ir plastmasas vai metâla.Ðíçlçji var atðíirties arî atkarîbâ no papildinâjumiem, ko raþotâji tiem pieðíir. Piemçram, izvçlçts naþu asinâtâjs, skaitîtâja sûkðanas kausi, novirzes pielâgoðana ir çrtâka grieðana vai paplâte, uz kuras nokrît sasmalcinâtas ðíçles.Bankâ mçs varam pievçrst uzmanîbu griezçja izskatu. Tie ir pieejami toni un izkârtojumus, kurus var pielâgot mûsu virtuves telpai.