Izmaioas satiksmes noteikumos 2015 gada maija

No biznesa veiksme bieþi nosaka panâkumus un mierîgu sakritîba. Tos pieòem jaunâs valdîbas attiecîgajâs regulâs paði parasti nelaimes, virkne jaunu lâstu.

Tâ piemçrs var bût materiâlu un pakalpojumu pârdoðanas ierakstîðana, izmantojot kases aparâtus, kas izveidoti pirms vairâkiem gadiem. Nav svarîgi, vai esat frizieris, veikals, farmaceits vai automaðînu mehâniíis. Par sniegtajiem pakalpojumiem klientam ir jâsaòem kvîts, pretçjâ gadîjumâ tas bûtu jâizveido ar iespçju maksât sankcijas.

Ðâdas pozîcijas ar lielu prieku noteikti reaìçja uzòçmumi, kas pârdod fiskâlâs ierîces. Pieprasîjums pçc tiem âtri pieauga, jo daudzi uzòçmçji bija spiesti iegâdâties kases aparâtus. Ðo ierîèu raþoðana ârkârtîgi mazajâ periodâ ir palielinâjusies un lîdz mûsdienâm ir daudz intensîva. Daudzas saimnieciskâs darbîbas veikðanai ir nepiecieðama uzkrâjumu veidoðana fiskâlajâs kabatâs.

http://prosta-pst.eu ProsteroProstero - Uroloģiski plāksteri vīriešu seksuālai disfunkcijai!

Tad ir ïoti efektîvs piemçrs situâcijai, kad viens lçmums, viens likuma ieraksts, noteikti ietekmçs uzòçmuma rentabilitâti.

No otras puses, pçc ðo noteikumu noteikðanas bija svarîgi reìistrçt ievçrojamu konkurences pieaugumu kases tirgû. Tomçr uzòçmumi, kas jau pastâv jau vairâkus gadus, bija ïoti spçcîgi, jo paðreizçjâ brîdî viòi varçja izdarît pareizo zîmolu un òemt vçrâ klientu vçlmes.

Un kâpçc bija pienâkums pareizi ieviest nodokïu kases aparâtus? Ja tas nebûtu par to, ko viòð meklçja, tas viss bija par naudu. Valsts vçlçjâs samazinât pelçko zonu apjomu, kas Polijâ ir diezgan nozîmîgs. Daudzi uzòçmçji neradîja kvîtis mûsu klientiem (îpaði uzòçmumiem, kas piedâvâ daþâdus pakalpojumus, un visi ienâkumi, ko tie saòçma vçrtîbâ, bija paði.