It sistcma vairumtirgotajiem

Ar arvien pieaugoðo globalizâciju un visu sabiedrîbas dzîves elementu internacionalizâciju tâ nonâk pie jautâjuma par konkrçtu izstrâdâjumu pielâgoðanu mûsu tirgiem, uz kuriem viòi plâno pârdot. Ðîs realizâcijas tiek veiktas gandrîz visâs jomâs, jo îpaði IT nozarç un segmentâ. Daudzu tehnoloìisko produktu panâkumos minçtais pielâgojums koncentrçjas uz programmatûras atraðanâs vietu.

Ir virkne darbîbu, ko tâ rada, lai pielâgotu konkrçtu produktu konkrçtâ tirgus lîdzekïiem. Pirmkârt, tâ ir balstîta uz tâ sauktâs programmatûras vietçjâs versijas ievieðanu, tulkojot visas frâzes un izveidojot atseviðíu dokumentâciju, kas ir piemçrota kâdai valstij. Bieþi vien papildus parastajiem tulkoðanas procesiem ir jâievieð savas metriskâs un iepazîðanâs sistçmas, kas bûs kopâ ar konkrçtâ tirgus pamatiem.Process, ko bieþi dçvç par L10n simbolu, tiek raþots, lai izveidotu atseviðía pakalpojuma tîmekïa vietnes versiju, lai paplaðinâtu tâ pieejamîbu jaunajâm valstîm. Tâpçc tâs ir ârkârtîgi nepiecieðamas funkcijas, jo îpaði lielâ zîmola raðanâs laikâ ðajos tirgos. Tomçr, lai tos atstâtu uzticamâ un derîgâ veidâ, viòiem jâòem vçrâ vairâki faktori, tostarp, bet ne tikai, konkrçtas frâzes, kas tiek lietotas noteiktâ jomâ, un pat izvçlçtâs dialekti. Pienâcîgi veiktas procedûras ne tikai palielinâs pakalpojuma pieejamîbu, bet lîdzîgi tâs strâdâs labvçlîgâ veidâ uz konkrçta uzòçmuma izskatu.