Inova presto kases aparats

Turpmâkie periodi, kuros kases aparâti ir obligâti ar rîkojumu. Ir tâdas paðas elektroniskâs ierîces, cilvçki, kas reìistrç ieòçmumus un nodokïa summu, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Par viòu vainu, darba devçjs, ka viòi tiek sodîti ar lielu sodu, kas viòam ïoti patîk. Neviens negrib riskçt un soda naudas.Daþreiz tas ir saistîts ar to, ka ir daudz zema lîmeòa pârvaldîtu uzòçmumu. Îpaðnieks pârdod savus priekðmetus bûvniecîbâ, un veikals galvenokârt saglabâ tos kâ vienîgo neaizòemto virsmu, kur galds kïûst. Fiskâlâs ierîces ir tikpat nepiecieðamas kâ veikala gadîjumâ, kas aizòem milzîgu komercplatîbu.Tas ir tas pats, kas gûst panâkumus cilvçkiem, kas stâv. Ir grûti iedomâties, ka darba devçjs grieþas ar apgrûtinoðu kases aparâtu un skarbu fonu, kas nepiecieðama tâs pilnîgai izmantoðanai. Laukumâ bija pârnçsâjamas fiskâlâs ierîces. Tie ir mazi izmçri, spçcîgas baterijas un pieejams pakalpojums. Forma atgâdina terminâlus aizdevuma lîgumu izmantoðanai. Tâpçc tâ ir lieliska pieeja vietçjiem pakalpojumiem, un tieði tâ mums ir jâdodas uz klientiem personîgi.Fiskâlâs ierîces ir raksturîgas arî daþiem klientiem, bet ne uzòçmçjiem. Pateicoties izdrukâtajam kases aparâtam, klients cer iesniegt sûdzîbu par iegâdâto produktu. Valsts fiskâlâ drukâðana ir vienîgais pierâdîjums mûsu preèu iegâdei. Tas ir virs apstiprinâjuma, ka uzòçmuma îpaðnieks veic oficiâlu uzòçmçjdarbîbu un veic nodokli par piedâvâtajâm precçm un pakalpojumiem. Ja iegûsim iespçju, ka kases aparâts ir izslçgts vai paliek neizmantots, tad mçs to varam nodot birojam, kas veiks atbilstoðus juridiskus pasâkumus pret uzòçmçju. Viòam draud liels finansiâls sods, un daþreiz pat tiesâ.Fiskâlâs ierîces arî palîdz îpaðniekiem pârbaudît uzòçmuma materiâlo situâciju. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik daudz naudas esam veikuði detalizçti. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai kâda no komandâm zog mûsu naudu vai tikai vai tâ ir laba.

Skatiet kases aparâtus