Informacijas drodibas revizijas regulcjums

Sprâdziendroðas sistçmas ir sprâdziendroða komanda, kurâ ir seðas pamatdarbîbas. Tâ kâ katrs rûpnieciskais uzòçmums ir jâapsver atseviðíi, vajadzîgo darbîbu galîgais apjoms tiek izvçlçts, pamatojoties uz sprâdzienbîstamîbas revîziju. Svarîgi ir tas, ka sistçma var pastâvçt paðâm ierîcçm, iekârtu fragmentiem, kâ arî visai lielâm rûpnieciskâm iekârtâm.

Standarta droðîbas sistçma ietver:

Identifikâcija un riska novçrtçjums.Sprâdziena varbûtîbas riska novçrtçjuma izstrâde, bet jaunu investîciju un radîðanas stâvokïa gadîjumâ.Sprâdzienbîstamu zonu noteikðana, citu ieguldîjumu panâkumi, kâ arî projektçðanas lîmenî.Dokumenta izstrâde, kas aizsargâs pret sprâdzienu.Profilakse vai sprâdziena riska samazinâðanaCitu procesu instrumentu un disku pârbaude esoðajâ un izvçlçtajâ sprâdzienbîstamîbas zonâ.Sprâdzienbîstamas atmosfçras aizdegðanâs avotu samazinâðana, izmantojot elektrotehniskos risinâjumus sprâdziendroðâ darbîbâ un ðajâ gadîjumâ slçdþi, apgaismes íermeòi, kasetes un paneïi, kas atbild par kontroli, komutâcijas piederumiem, droðîbas slçdþiem.Sprâdzienbîstamas vides samazinâðana, montçjot putekïu savâkðanas iekârtas, centrâlo putekïsûcçju un ventilâciju.Sprâdziena ietekmes ierobeþoðana lîdz noteiktam lîmenimSprâdziendroðîbas sistçmas uzstâdîðana.Sprâdzienbîstamîbas sistçmas uzstâdîðana.Sprâdziena atsaistîðanas sistçmas uzstâdîðana.

Sprâdzienbîstamas droðîbas sistçmas ievieðanas apjoms ir atkarîgs no rûpnieciskâs iekârtas bûtiskajâm vajadzîbâm. Nosaukuma beigâs eksperti veic procesa iekârtu, iekârtu un halles sprâdzienbîstamîbas revîziju, kas ir atkarîga no ATEX direktîvas. Rezultâtâ tiek sagatavots ziòojums, kurâ skaidri norâdîti svarîgie pârbaudâmo telpu punkti. Ðis ziòojums ir pamats, lai noteiktu tâs sistçmas darbîbas jomu, kurâ tas tiks îstenots konkrçtâ raþoðanas veikalâ.