Ikdienas cdanas olas

Vai esat kâdreiz domâjuði, cik daudz daþâdu baktçriju un mikroorganismu jûs sastopaties dzîvç, ko mçs patçrçjam katru dienu? Viss caur pârtikas produktu iepakoðanas, uzglabâðanas un piegâdes veidu. Ja raþotâji nesaglabâtu naudu saistoðiem, situâcija krasi mainîtos.

Iepakoðanas procesâ nepiecieðamâs ierîces neapðaubâmi ir vakuuma iepakoðanas maðînas. Pateicoties tiem, izmaksas ir aizsargâtas pret piesâròojumu transportçðanas laikâ, bet arî ïauj pagarinât derîguma termiòu. Ierîces ir arî ïoti viegli lietojamas, turklât ir pieejamas arî vairâkas avârijas. Iepakoðanas laikâ gaiss tiek iesûknçts mehâniskâ stilâ, un tad iepakojums ir aizvçrts. Ðâdas ierîces nepalielina laiku, kas nepiecieðams produkta paða iepakojumam. Vakuuma iesaiòoðanas maðînâm ir arî tiesîbas pagarinât derîguma termiòu sistçmâ, kurâ pçdçjâs tiek novçrtçtas patçrçtâjiem. Ar to palîdzîbu ietekmi var savâkt lielveikalos vai vairumtirgotâjiem. Ðiem çdieniem ir jâbût jebkuram uzòçmumam, kas iesaka raþot pârtiku. Sanitârie noteikumi skaidri regulç pârtikas produktu pareizas iepakoðanas principus. Gan rûpnîcâs, gan veikalos tiek veiktas izlases pârbaudes. Par to, ka nav pievienojies noteikumiem, ir daudz sodu. Daudzas reizes garâks nekâ vakuuma iepakoðanas maðînas pirkumu grozs. Klubâ ar ðo kâdu uzòçmumu, kas nepielâgojas noteikumiem, jâjautâ sev, vai ir vçrts izvçlçties ðâdu risku. Viòiem vajadzçtu òemt vçrâ to, ka viòi veselîbu novieto malâ un reizçm pavada laiku ar cilvçkiem. Nepareizi iesaiòoti pârtikas produkti var izraisît daudzas nopietnas slimîbas, un tas viss ir saistîts ar baktçrijâm un mikroorganismiem, kas izplatâs uz pârtikas produktiem izplatîðanas procesa laikâ. Patçrçtâjiem bûtu arî jâpârbauda to droðîba, vai iepirktie produkti ir pareizi iepakoti.