Gramatvedibas uzskaite pvn vajadzibam

Visu uzòçmçju, kas veic saimniecisko kampaòu, un finanðu pakalpojumu sniedzçju, kas sniedz vçrtîgus pakalpojumus uzòçmumiem, kuriem nav reìistrçtas finanðu darbîbas, un vienreizçju lauksaimnieku, pienâkums glabât grâmatvedîbas dokumentus, izmantojot interneta ierîci, finanðu birojâ. Dzelzceïi fiskâlajâs summâs sâkas pakâpeniski.

Piecpadsmitâ gada piecpadsmitajâ gadâ likumdevçjs atcçla atbrîvojumu no pienâkuma glabât elektroniskus dokumentus vienîbâm, kuru vidû viòð pamanîja ievçrojamus noteikumu pârkâpumus. Ðie pârkâpumi galvenokârt bija saistîti ar kampaòu faktiskâ apgrozîjuma nepietiekamu novçrtçðanu, lai tâ atbilstu divdesmit tûkstoðu apgrozîjuma robeþai, kuras panâkumi netika izpildîti, ja netika izpildîts pienâkums saglabât laimes un palîdzîbas uzskaiti, izmantojot kases aparâtu un ieòçmumus. Nozares, kuras visbieþâk pieïâva ðis modelis, saskaòâ ar Finanðu ministriju, bija automaðînu darbnîcas, transportlîdzekïu diagnostikas stacijas, ârsti, zobârsti, frizieri un çdnîcas, kuras atgriezâs izglîtîbas iestâþu vietâs un ðajâs pârvaldîtajâs iestâdçs. Likumdevçjs arî apgalvo, ka visu uzòçmçjdarbîbas vienîbu, kas sniedz pakalpojumus patçrçtâjiem bez reìistrçtas finanðu darbîbas, un vienreizçju lauksaimnieku apgrozîjuma reìistrçðana bûs nopietns solis, palielinot pârredzamîbu un konkurçtspçju laukumâ, kâ arî ïaujot patçrçtâjiem nodroðinât patîkamâku un patîkamâku viòu tiesîbu îstenoðanu. Lîdz ar regulas ceturto regulu uzòçmumiem, kas sniedz pakalpojumus riepu apmaiòai, pieredzei un tehniskajâm pârbaudçm, kâ arî nodokïu konsultantiem, frizieriem un kosmetologiem bija pienâkums nekavçjoties uzstâdît kases aparâtu kopâ ar 2000. gada janvâra pirmo septiòpadsmito gadu. Turpmâkajos gadîjumos uzòçmçjiem, uz kuriem neattiecas îpaðie noteikumi, ir laiks, kas ir divus mçneðus, sâkot no divdesmit tûkstoðu zlotu limita uzstâdîðanas, lai uzstâdîtu kases aparâtu.