Girardu gastronomija

Droðîbas plâksnes sauc arî par droðîbas galviòu vai diafragmu. Piemçroðanas metode ir atbildçt uz jautâjumu, kas tad ir droðîbas plâksne.

Droðîbas plâkðòu uzdevums ir novirzît svarîgo spiedienu uz svarîgo vietu, kas rodas neveiksmes dçï. Ierîces var apvienot citâs sistçmâs. Viòi dalâs savâ starpâ attiecîbâ uz instalâcijas veidu un vidçjo. Tiem var bût citas formas, cita veida tehnoloìiskie risinâjumi, kas tika izmantoti raþoðanas stâvoklî. Tie var bût vairâki no daþâdiem materiâliem.

Pçdçjo reizi tiek òemts vçrâ plaisu pârrâvuma princips, ka darba vide ir âtri noòemta no nostiprinâtâs ierîces caur tukðu ðíçrsgriezumu, kas tika sagatavots, lai izjauktu mainâmo plâksni.

Droðîbas plâksnes var individuâli pielâgot iekârtas vai trauku garðai. Tie ir izgatavoti atbilstoði klienta prasîbâm. Flîzes, ko aizòem rûpnîcas spriedze, noteikti ir populârâkâs. Ja spiediens, piemçram, tvertnç sasniedz bîstamu augstumu, flîze saplîst. Pateicoties tam, neveiksmes risks ir daudz mazâks.

Tieðâ pârdoðana ir lâzergrieðanas plâksnes, izmantojot lâzera tehnoloìiju.

Droðu plâkðòu izmantoðana kombinâcijâ ar droðîbas vârstiem ir ïoti labi zinâma. Ðâdâ sistçmâ plâksnei ir aizsardzîba pret koroziju, netîrumiem vai bojâjumiem, kas rodas atmosfçras faktoru ietekmç.

Visiem viegliem vârstiem un vârstiem ir jâatbilst stingriem droðîbas standartiem, ko nosaka likums.