Gaisa piesaroojums

Veselîba un skaists prâts, kâ arî cilvçka darbîba ir nepieredzçti lielâ mçrâ atkarîga no centra un vides, kurâ klimats ir brîvs un attîstâs. Tâpçc ir svarîgi nodroðinât, lai dzîvokïos ieelpotâ gaisa stâvoklis un tîrîba atbilstu dotajiem modeïiem un principiem. Pçdçjai ir pievienota daþâdu nozaru attîstîba, ka pieaug arî prasîbas, kas saistîtas ar vidi, uzticîbu un veselîbu dzîvoklî. Ðie komponenti domâ, ka pieprasîjums pçc "dabiskâ gaisa" tagad, kad nâkotnç bûs priekðplâna situâcija.

Lai nodroðinâtu efektîvu darbstaciju ventilâciju piemçrotas ierîces atlases pirmajâ posmâ, jâveic atbilstoðas analîzes, aprçíini un projektçðanas darbi, lai veiktu atbilstoðu ventilâcijas sistçmu. Putekïu nosûkðanas sistçmu projektçðana ir putekïu noòemðanas sistçmu projektçðana konkrçtam uzòçmumam. Nozîmîgâkais projektçðanas darbu laiks ir noteikt îpatnçjo gaisa âtrumu dzîvoklî, kur tiek meklçts piesâròojums, tâdâ veidâ, lai nodroðinâtu atbilstoðu putekïu daïiòu vai gâzes ieplûdi piesâròojuma avotâ. Vissvarîgâkais ir nodroðinât pietiekamu gaisa pârmaiòu daudzumu çkâ kopâ ar sanitârajâm prasîbâm. Vçl viena liela problçma daudzu dizaineru vidû ir noteikt gaisa âtrumu cauruïvados tâ, lai netiktu tuvâk piesâròotâju koncentrâcijai ventilâcijas kanâlos, un no ðîs daïas, lai mazinâtu trokðòa un plûsmas pretestîbu. Svarîgi ir pârsteidzoðs priekðstats par apstâkïiem, kas interesç, kad tiek izmantota sistçma. Pareizi saskaòotas sistçmas sastâvdaïas bez pârmçrîga lieluma var samazinât un samazinât ekspluatâcijas izmaksas. Visas maðînas un filtru ventilâcijas sistçmas tiek bûvçtas saskaòâ ar stingri noteiktiem standartiem, sâkot no teorçtiskiem pamatiem un sanitâriem, lîdz speciâlistu pieredzei. Jebkurð patçrçtâja uzdevums ir jârîkojas individuâli. Uzòçmumi izstrâdâ un îsteno vairâkus jçdzienus, lai varçtu atcelt darbavietas, no daþiem lîdz ekoloìiskiem.