Gadijumi un krizes notikumi

Tehnisko tulkojumu specifika ir dokumenta satura iekïauðana îpaðâ konvencijâ, jo gan ziòojuma sûtîtâjs, gan saòçmçjs pârtrauc tehnisko priekðmetu, pamatojoties uz valodu konvenciju, kas atbilst konkrçtai jomai, nozarei vai uzòçmumam. Tehniskâs tulkoðanas svarîgâkajai iezîmei ir ðis tehniskais izteiksmes stils, t.i., specializçts domas veidoðanas veids, kura prioritâte ir sniegt informâciju.Tâdçï citas valodas funkcijas tiek minimâli saglabâtas, lai neviens embellishments nepârkâptu teksta pamatîpaðîbu, kas ir noderîga, veidojot inþenierzinâtnes.

Tehniskâs tulkoðanas uzdevums ir ieteikt identisku informâciju sveðvalodu saòçmçjam, kâ tas ir rakstîtâ rakstâ avota stilâ. Stolikas tulkoðanas biroju pieòemtais standarts ir ieteikt tehnisko tulkojumu, kas ir sagatavots tulkotâjiem. Tâ ir pçdçjâ tehniskâs tulkoðanas izveides procedûras pamatelements, kas pat nodroðina izcilas sagatavotâs tulkoðanas kvalitâti. Verificçtâji veic teksta nolasîðanu, jo, lai pârbaudîtu tehnisko tulkojumu, ir norâdîts treðâs personas darbs, kas nav aktîvi piedalîjies raksta tulkoðanâ un zina, kâ pârskatît savu principu ar attâlumu.

Tehniskâ tulkojuma bûtiska korekcija un valodas verifikâcija ir tulkoðanas procesa galvenais stâvoklis. Daþreiz dokumentâcijas saturs joprojâm tiek apspriests ar klientu, un konsultâciju mçríis ar darba devçju ir noteikt nozares atbalstîto terminoloìiju. Lai saskaòotu tehniskajâ tulkoðanâ ieviesto terminoloìiju, mçs izmantojam inovatîvus IT risinâjumus, kuru uzdevums ir atbalstît tulkoðanas procesu un terminoloìiju, ko izmanto tulkojumos terminoloìiskajâs datubâzçs. Ðajâ valodas versijâ tiek mainîti arî teksti, kas apraksta grafiskos elementus, kuri arî ir jâpârvçrð un jâkoriìç skaitïos.