Fonda darbibas parskats kas neveic uzocmcjdarbibu

Izmaiòas PVN lçmumâ, sâkot ar 2015. gada 1. janvâri, kases aparâtus aizstâvçja kâ neaizstâjamu elementu, kas ir pamats norçíinu veikðanai. Tomçr ne visâm personâm, kas vada uzòçmumu, ir jâbût iespçjai to darît.

Atbrîvoðana no pienâkuma veikt kases aparâtuKases aparâti nav nepiecieðami cilvçkiem, kuru ikgadçjie pirkumi nepârsniedz PLN 20 000, bet pienâkums veikt kases aparâtu attiecas tikai uz uzòçmumiem, kas pârdod preces privâtpersonu un lauksaimnieku darbam. Vienlaikus uzòçmumiem, kas nodarbojas ar norçíinu veikðanu ar kases aparâtu izmantoðanu, ir jâreìistrç visi darîjumi, kas notikuði pçc kases aparâta iegâdes. Un uzòçmumiem, kas gada laikâ pârsniedza kustîbu par 20 tûkstoðiem zlotu, jâsâk reìistrçt peïòu, izmantojot kases aparâtu pçc 2 mçneðiem no dienas, kad tie pârsniedza minçto limitu. Finanðu savienîbâm nav un tâm jâbût uzòçmumiem, kas veido izglîtîbas, finanðu, apdroðinâðanas un telekomunikâciju pakalpojumus.Atbrîvojums naudas pirkðanaiKases aparâta iegâde ir vairâku simtu zlotu pasûtîjums, tomçr uzòçmçjs, kas iegâdâjas kases aparâtu, var saòemt kompensâciju lîdz 90% no pirkuma vçrtîbas, atskaitâmâ summa nedrîkst pârsniegt 700 zlotus. Lai gûtu labumu no ðâda atskaitîjuma, uzòçmçjam, kas iegâdâjies kases aparâtu, pirms tâs izmantoðanas jâiesniedz slçgtâ nodokïu biroja rakstiska informâcija par kases aparâta izmantoðanu, norâdot lietoðanas vietu ar pirkuma kvîti un sertifikâtu par atbilstîbu reìistrâcijas prasîbâm PVN likumu. Tomçr ir svarîgi zaudçt kases aparâta iegâdes atvieglojumu, kad kasç netiek apkalpots. Saskaòâ ar likumu, pârdoðanas pakalpojumus reìistrç vismaz reizi 25 mçneðos profesionâlos pakalpojumos.Kases aparâts ir apvienots ar pienâkumu glabât izsniegto kvîðu kopijas (2 gadus un dienas, nedçïas un mçneða pârskatus (5 gadus no tâ pârskata gada beigâm, kurâ tie tika izdoti. Protams, kasierim ir pienâkums izsniegt sâkotnçjos èekus klientiem.