Fiskalais kases aparats nerezidentiem 2015 gada

Ikviens, kas nodarbojas ar tirdzniecîbu un palîdzîbu, ir pârsteigts par kases aparâtu. Vai arî ir iemesls? Vai man ir jâatceras ðâds kases aparâts? Ja jûsu ðaubas ir atrisinâtas un mçs zinâm, ka mums ir jâbût ðâdai summai - rodas jauns jautâjums. Kâda valûta man bûs piemçrota. Mçs sâkam meklçt internetâ. Un mçs pazîstam mazâk un mazâk.Es sâku ðâdâ veidâ. Es saskârâs ar ðâdu dilemmu, un es viòiem daudz lasîju, viòa to mazliet zinâja. Es jautâju speciâlistam un viss kïuva skaidrs.

Es uzzinâju, ka visiem kases aparâtiem ir divi numuri. Sam ir kases aparâta unikâlais numurs. Vai tas pats numurs, ko pieðíîris ierîces raþotâjs, kurð fiskâlâs darbîbas laikâ nonâca finanðu atmiòâ. Otrais numurs ir reìistrâcijas punkts. tas ir pilnîgi tas, ko sniedz kompetentâ nodokïu iestâde. Reìistrâcijas numurs ir neaizmirstami jâpiemçro gan jûsu fiskâlajai ierîcei, gan darbam reìistrçtajai ierîcei. Tagad es zinâju, nevis citu rçíinu. Tâpat es uzzinâju, kâda ierîce man bûtu vislabâk. & Nbsp; & nbsp; novitus mazais plus ir izrâdîjies visfunkcionâlâkais un vienkârðâkais. & nbsp; Es biju ïoti laimîgs. Tâ mierîgi izpildîja visas manas cerîbas. Manam uzòçmumam bija nepiecieðama fiskâla ierîce, kas arî varçja savienot citas sastâvdaïas. Tas parâdîtu, ka man bija nevajadzîgi nobijies, ka es nezinu, ko nopirkt naudu. Es nopirku ierîci un nekavçjoties pârbaudîju kases aparâta unikâlo numuru. Tad es atzîmçju reìistrâcijas numuru. Mana nauda bija gatava lietai. Lai trençtu komandu, bija vajadzîgs laiks, nekâ es gaidîju. Laba nauda nozîmç, ka tâ tiek raþota tâ, it kâ "intuitîvi", ka man nav nekas sareþìîts. Kad draugs ieradâs pie manis un man jautâja, kâ es zinâju, kâdu summu nopirkt, es varçju tikai smaidît. Viòa aizstâvçja sevi gandrîz ar kases aparâtu speciâlistu. Ðodien es zinu, ka, maksâjot ðâdu valûtu internetâ, mçs saòemsim arî profesionâlus padomus un atbildes uz jautâjumiem, kas mûs traucç.Viss, kas ir otrais, mums ir kaut kâdâ veid⠄satraucoðs”. Taèu ðâdu tehnisku izmaiòu demonstrçðana var radît patiesi pârsteidzoðu prieku. Ja mums ir kaut kas vajadzîgs - nebaidieties.