Fiskala kase

Kad mçs pârdodam produktus vai pakalpojumus privâtpersonâm (piemçram, tâm, kas neveic uzòçmçjdarbîbu, mçs varçsim sniegt Jums kases aparâtu vai fiskâlu printeri. Pçc tâ iegâdes ir îpaði svarîgi iesniegt fiskâlu ierîci un fiskalizâciju. Visas procedûras, kas saistîtas ar kases aparâtu, ir jâpabeidz divu mçneðu laikâ pçc tâ iegâdes.

Iesniegðana kompetentâs nodokïu inspekcijas vadîtâjam ir jâveic, pirms sâkam reìistrçt pârdoðanas apjomu uz fiskâlâs summas. Kas jâiekïauj ðâdâ paziòojumâ? Pirmkârt, jums vajadzçtu rakstît, kâds bûs birojâ izmantoto kases aparâtu kopçjais skaits. Jums ir arî jânorâda to vietu adreses, kurâs tâs tiks izmantotas.Finanðu ministra 2012. gada 29. novembra nolikums precîzi nosaka veidu, kâdâ jâiesniedz kases aparâti. Lîdz ar to, vçlâkais, zaudçjuma dienâ ir nepiecieðams uzstâdît vismaz pusi no kases aparâtiem, par kuriem ziòots nodokïu administrâcijas vadîtâjam. Nâkamâ mçneða sâkumâ reìistrâ jâiekïauj atlikuðie kases aparâti.Tâ kâ tagad mums ir deklarçti un uzstâdîti kases aparâti, mums tie ir jâsagatavo fiskalizâcijai. Tas ir nepiecieðams, ja biznesa praksç vçlamies izmantot kases aparâtus un printerus.

Kâda ir naudas kases fiskalizâcija? Par fiskâlâ moduïa (nodokïu maksâtâja nodokïu identifikâcijas numura pieðíirðanu fiskâlajam kasei. Rûpçsimies par to, ka pastâv vienreizçja darbîba, kas ir spçcîga un ilgstoða. Ir ïoti svarîgi, lai kases aparâtu fiskalizâcija tiktu veikta profesionâïiem, apmâcîts tehniíis. Kïûdas gadîjumâ bûs nepareizi atcelt nepareizi veikto fiskalizâciju, bûs nepiecieðams iegâdâties jaunu kases aparâtu, kas nozîmç ievçrojamas izmaksas. Pateicoties kases aparâta fiskalizâcijai, bûs iespçjams strâdât fiskâlajâ sistçmâ. No ðodienas kases atmiòâ tiks ieteikti ikdienas ziòojumi, kuros bûs dati par ikdienas pârdoðanu.Pçc kases aparâta fiskalizâcijas pabeigðanas jums tas jâiesniedz septiòu dienu laikâ kompetentâs nodokïu iestâdes vadîtâjam. Tas palîdzçs jums iegût reìistrâcijas numuru.