Es cendos grutniecibu iestaties ar luteinu

http://centrumnatura.com.pl/lvhealthymode/ling-fluent-atra-un-efektiva-svesvalodas-macisana-tiessaiste/

Dienâ, kad mçs cenðamies iegût savu partneri bçrnam, katra diena ir garlaicîga cerîba uz labajâm ziòâm. Visbieþâk pçc attiecîbâm mçs devâmies uz aptieku, lai veiktu grûtniecîbas testu, un mçs viegli informçjâm ìimeni un partnerus par tuvâko ìimenes pieaugumu. Taèu bieþi notiek, ka papildus labi plânotajiem centieniem grûtniecîbas tests parâdîja, ka mçs nepastâvam grûtniecîbas laikâ. Neizlauzîsim, mâjas grûtniecîbas tests varçtu bût nepareizs.

Pirmkârt, jâsaprot, ka aptiekâ pieejamie grûtniecîbas testi darbojas uz viena principa. Viòu uzvedîba ir ïoti vienkârða. Tas attiecas uz HCG hormonu noteikðanu (ievadot grûtniecîbas laikâ urînâ. Grûtniecîbas testi ir ïoti dabiski komandâ un tajâ paðâ laikâ ir ïoti draudzîgi, tâpçc tie ir jâatgrieþ kopâ lietoðanas instrukcijâ.

Protams, vispârzinâmie grûtniecîbas testi nav nekïûdîgi. Viòu neticîba var bût no vairâkiem faktoriem:

nevajadzçtu lietot pçc derîguma termiòa beigâm, kâ arî jaunus pârtikas produktus, farmakoloìiskus vai dermatoloìiskus produktus, grûtniecîbas testus. Tas ir tâpçc, ka viòa pozîcijas var tikt traucçtas un produkts bûs neticams,papildus medikamentu lietoðana, sievietes vecums - ietekme uz grûtniecîbas testu ir ne tikai svarîga darbîba un gaidîðanas laiks no iespçjamâ mçsloðanas brîþa. Sievietes ir lielas un slimi, un tiek izmantoti viòas lîdzekïi un vecums. Tâdçjâdi sievietçm ar nieru slimîbu, menopauzi un antidepresantiem, lai labâk izprastu jautâjumus, drîzâk jâdodas pie ârsta, jo, veicot testu, var parâdîties grûtniecîba, kas tâ nenotika,mikroporeja - reizçm gadâs, ka grûtniecîbas tests atklâja grûtniecîbu, bet pçc pâris dienâm, pçc atkârtotas ievadîðanas, tas bija negatîvs. To var saukt par apaugïoðanu, bet sâkums nemainîjâs dzemdç. Ðâdâ gadîjumâ noteikti informçjiet ârstu, jo visticamâk Jums ir ârpusdzemdes grûtniecîba,skrieðanâs - tas ir visbieþâkais grûtniecîbas testu trûkumu cçlonis. Lai gan raþotâji zvçr, ka, pateicoties savâm pârbaudçm, jûs varçsiet atrast grûtniecîbu jau sestajâ dienâ pçc apaugïoðanas, viens svarîgs elements ir vizualizçjams: HCG ir agrâkais konstatçjamais raksturs, tikai vçlâk urînâ. Tâpçc, lai pârliecinâtos, ir labâk gaidît papildu nedçïu, lai iegûtu lielâku pârliecîbu.

Paðlaik grûtniecîbas testi tiek veidoti tâ, ka 99,9% gadîjumu viòi pârbauda grûtniecîbu. Jums vienmçr jârûpçjas par to, lai nekâdâ gadîjumâ nebûtu nekïûdîgi, un lai iegûtu lielâku pârliecîbu, jums jâdodas pie ârsta un jâsagatavo îpaðas pârbaudes. Galu galâ, pie kïûdâm, tas parasti nonâk pie fakta, ka tests atklâja grûtniecîbu, kas nepastâv, un otrâdi. Tâpçc sievietes, kuras nevçlas iestâties grûtniecç, var justies pârliecinâtas par testa negatîvo rezultâtu.