Emigracija australija

Mûsdienâs daudzi cilvçki ir pârvietojuðies pâri savas pasaules robeþâm. Ðo fenomenu apkalpo atvçrtas robeþas un labâki apstâkïi, lai tos atrastu poïi, kas nolçmuði pârvietoties uz rietumiem.

Tomçr ðis jautâjums rada daþas problçmas. Viòi uzskata to par atðíirîgu. Tâtad pastâv problçmas, kas saistîtas ar ìimeòu atdalîðanu - gan laulîbâm, gan vecâkiem ar bçrniem. Turklât pastâv tâdas problçmas, kas saistîtas ar juridisko un oficiâlo domâðanu.

Daudzi cilvçki ir ieinteresçti administratîvos jautâjumos, piemçram, dzimðanas deklarâcijâ (ja tâ ir jâveic, reìistrâcijas lietâs vai pilsonîbâ. Strîda laikâ rodas arvien vairâk problçmu, kas bûtu jârisina Tiesai. Pirmais darbs, kas rada ðo jautâjumu, pastâv, un kâdai tiesai bûtu jâizvçlas konkrçta situâcija. Polijas tiesîbu akti (îpaði ìimenes dzîvç ðeit atstâj zinâmu brîvîbu. Otrâ problçma ir attiecîgu dokumentu ievietoðana attiecîbâs. Visi no tiem jâtulko tâs valsts valodâ, kurâ tiek nosûtîta tiesvedîba.

Mûsdienu fakta problçma, iespçjams, ir tâda pati, ka pareizâ valoda un juridiskâ valoda ir tik specifiskas, ka ne visi zvçrinâti tulki var ar viòiem pârvaldît. Labai juridiskai tulkoðanai jâbût ne tikai teksta gramatiskai tulkoðanai, bet arî jâòem vçrâ konceptuâlâ akta specifika. Bieþi tâpçc, ka pastâv tâds, ka vârdam otrajâ aktâ ir atðíirîga nozîme.

Ðâdi tulkojumi ietver ne tikai tiesîbu aktus, piemçram, likumus, noteikumus vai direktîvas, bet arî notariâlus aktus, ekspertu atzinumus, izmçìinâjuma ziòojumus, juridisko personu statûtus vai citus dokumentus, kurus var ieskaitît tiesas lietâs.

Saistîbâ ar iepriekð minçto ðíiet pamatoti norâdît, ka ir droðâk izmantot juridiskâ terminoloìijâ labi pazîstama tulka palîdzîbu un saprot „tiesîbu garu”, kurâ valoda tiek tulkota, un jomâ, no kuras dokuments ir izveidots. Izòçmuma gadîjumâ tas noteikti ir negatîvs rezultâts mums ...