Edesa slicer

Vivese Senso Duo Shampoo

Siera griezçjs ir gastronomiska ierîce, ko izmanto arî restorânu rûpnîcâs, kâ arî pârtikas preèu veikalos. Daþos uzòçmumos viòi nolemj iegâdâties ierîci siera un aukstâs gaïas izcirðanai. Jâatceras, ka siera griezçjam ir jâbût teflona lâpstiòai, lai novçrstu siera ðíçles savienoðanos ar nazi.

Kur mçs satiksim griezçju?Gastronomijas jautâjumos, piemçram, restorânos, çdinâðanas uzòçmumos un kolektîvâs baroðanas iestâdçs izmantojamie ðíçlçji ir daudz efektîvâki nekâ datu apstrâdes ierîces tirdzniecîbâ, kur tos lieto sporâdiski, lai samazinâtu mazâku preèu daudzumu. Izòçmums ir lielveikali, kur siers tiek sagriezts ne tikai klienta vçlmçm, bet arî piedâvâts paðapkalpoðanâs zonâs.

Siera griezçjiSiera ðíçlçjam ir jânodroðina darba precizitâte un efektivitâte, pateicoties labiem naþiem un ïaujot sagriezt gravitâciju, kuras laikâ gatavas ðíçlîtes saplûst ar konkrçtas vietas galvu. Ja sagrieztais produkts tiks piesaistîts tâlâkai pârdoðanai, mçs varam noteikt nepiecieðamo ðíçlçs daudzumu, kas tiks aprçíinâts ar trauku. Tâdçjâdi tas ir automâtisko ierîèu ceïð. Produkta galu var çrti sagriezt, izmantojot modernu spiedienu, kas izvçlçts ierîcei. Slîpçto plâksteru biezuma regulçðanas diapazons ir no 0 lîdz 28 mm. Asmeòu izmçri parasti ir no 250 lîdz 300 mm. Îpaði svarîgi ir nodroðinât klienta darba droðîbu un izvairîties no darbinieka pârslodzes, lai neradîtu pârmçrîgu nogurumu, ko izraisa ierîces ilgais darbîbas laiks.Siera griezçji daïçji ir izgatavoti no alumînija faktoriem, kuriem ir saistîba ar anodçta alumînija pârtiku un krâsotu alumînija vielu. Ðî iemesla dçï tie ir mazâki, bet joprojâm nodroðina lietotâjam stabilitâti darba laikâ.