Drodibas prasibas darba zygmunt vakara

Ikvienam uzòçmumam, kurâ tiek radîtas tehnoloìijas, kas saistîtas ar sprâdziena vieglumu, ir pienâkums nodroðinât aizsardzîbu pret sprâdzienu. Likums arî paredz, ka ðâdam dokumentam jâbût parakstîtam darba devçjam, piemçram, uzòçmuma direktoram, prezidentam, uzòçmuma îpaðniekam utt.

Droðîbas dokumentu pirms izbraukðanas nosaka ES tiesîbu akti un iekðçjie valsts standarti. Precîzi definçti noteikumi norâda, kas bûtu jâiekïauj dokumentâ, kâdâ secîbâ individuâlie dati bûtu jâiesaka informâcijai.

Dokuments ir sadalîts trîs daïâs.

Viòiem svarîga ir vispârçja informâcija par sprâdziena draudiem. Sprâdzienbîstamâs vietas uzòçmumâ ir skaidri norâdîtas. Atkarîbâ no standartiem un draudu stipruma tiek veikta sprâdzienbîstamîbas zonu telpas klasifikâcija. Sprâdziendroðîbas dokumenta galvenajâ grupâ ir izvçlçts arî îss aizsardzîbas pasâkumu kopsavilkums.

Cita dokumenta grupa satur detalizçtu informâciju par riska un sprâdziena riska viedokli. Par sprâdziena novçrðanas paòçmieniem tiek izlemts, un ir norâdîti aizsardzîbas dati no sprâdziena kaitîgâs ietekmes. Otrâ daïa nosaka arî tehniskos un organizatoriskos droðîbas pasâkumus.

Sprâdziendroðîbas dokumenta treðâ daïa ir izveidota no reklâmas un apstiprinoðiem dokumentiem. Ðeit ir protokoli, liecîbas, apstiprinâjumi un tehnoloìijas. Tie parasti tiek iedomâti visâ pasûtîtajâ sarakstâ vai paziòojumâ bez pielikuma.