Droda gulta divu gadu vecumam

https://ba-fort.eu/lv/

Pârrâvuma diski tiek apzîmçti kâ droðîbas membrâna, plîsuma disks vai droðîbas galva. Tie ir vçrsti uz daþâdâm nozarçm un nozarçm. Vienmçr, kad pastâv reâls risks, kas saistîts ar spiediena paaugstinâðanos lîdz bîstami augstam lîmenim, kas var izraisît lielisku ierîces bojâjumu.

Flîþu izmantoðana ir reakcija uz jautâjumu par to, kas ir lçta droðîba.

Flîþu uzstâdîðana var bût aktîva vai kombinâcijâ ar droðîbas vârstiem. Pateicoties lielajai montâþas sistçmai, t.i., plâksnes un droðîbas vârsta kombinâcijai, vârsts ir aizsargâts pret laika apstâkïu un dabiskâs vides nelabvçlîgo ietekmi.

Flîzes ir daudz lçtâkas nekâ vârsti, tiem ir îsâks kalpoðanas laiks, bet daudziem no tiem ir.

Droðîbas plâksne veido pçdçjo metodi, kas âtri atbrîvo darba vidi no aizsargâtas ierîces, piemçram, tvertnes. Atklâjot bîstami augstu spiedienu, plâksne nokrâsos un sagrieþ fonâ. Tvertnes pârtraukuma rezultâtâ tiek izveidots brîvs ðíçrsgriezums, tas nenonâk sprâdziena vai tvertnes bojâjumâ.

Visvienkârðâkâ un vismazâk tehnoloìiski progresîvâ flîzes ir ïoti svarîgas. Tâpçc tie ir veidi, ko var izdarît îpaðs griezums. Tiklîdz tas nokïûst nopietnâ spiediena palielinâðanâ vai putekïu vai gâzu uzkrâðanâ, îsais laiks automâtiski saplîst un tâdçjâdi nepievienojas sprâdzienam.

Ir noderîgas arî lâzera reþîmâ maríçtas droðîbas plâksnes. Tâs var radît lietojumu pârtikas, kosmçtikas, farmâcijas, ekoloìijas, automobiïu uc nozarçs.