Dokumentu nodrodinadana ar vardu parole

Sprâdziendroðîbas dokumentsKopâ ar 2010. gada 8. jûlija ekonomikas, funkciju un sociâlo lietu ministra noteikumiem katrai raþotnei ir jâsagatavo dokuments “Darba vietu nodroðinâðana pret sprâdzienu”. Tâ izturas pret veselîbas un droðîbas noteikumiem, kas saistîti ar sprâdzienbîstamas vides vieglumu.

Kam ir jâizsniedz ðis standarta dokuments?Aizsardzîbas dokuments pret sâkumu jâveido pirms vienîbâm, kas tieði un / vai tehnoloìiski apstrâdâ materiâlus, kas var radît sprâdzienbîstamus maisîjumus un noliktavas, kurâs tie tiek glabâti. Ja riska novçrtçjums ir pozitîvs, tas ir izstrâdât sprâdziendroðîbas dokumentu.

Ko pierâda sprâdziendroðîbas dokuments?Ðîs sugas tekstâ bûtu jâiekïauj visaptveroða reklâma par aizsardzîbas pasâkumu problçmu un sprâdziena ietekmes ierobeþojumiem norâdîtajâs bîstamâs zonâs.Ðim nolûkam ir arî obligâts darba devçja paziòojums par iekârtas veselîgu un droðu darbîbu un riska novçrtçjumu, kas saistîts ar sprâdziena iespçjamîbu.Dokumentâ arî jâapstiprina, ka instrumenti un maðînas atbilst visiem vçlamajiem droðîbas un apkopes standartiem. Acîmredzot veselîbas un droðîbas noteikumi attiecas arî uz darbiniekiem, tâpçc paziòojumâ jâiekïauj informâcija par to, kâdas aizsardzîbas metodes viòiem tiek piemçrotas, un to, kâ tâ tiek koordinçta, lai îstenotu droðîbu darba vietâ.

Kas novçrtç sprâdziena risku?Sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums jâsasniedz speciâlistam pçdçjâ daïâ. Iespçjams, tas ir, piemçram, bûvniecîbas eksperts, pats dokuments ir darba devçja iesniegts, pamatojoties uz turçtajiem sertifikâtiem un tehnoloìiskâ procesa prasmçm.