Datu vakdana pcc

Tas ir dzimis, lai bûtu redzams, ka, veicot gultu - tu gulçsi. Metodes ievieðana vienkârðâs programmâs ir obligâts darbs, ja vçlamies strâdât kâdâ jomâ. Ðeit nâk mrp sistçma ar papildu maksâjumu. "Saglabâjiet galvu kakla aizmugurç un visa lieta tiks pacelta, kad pulkstenis skatâs pulkstenî." Un ir perfekta, vienkârðâkâ mrp sistçmas definîcija. Îpaðums ir vissvarîgâkais ðeit.

Informâcijas vâkðanaApkopojot tâdu informâciju kâ preèu stâvoklis, pieprasîjums pçc lîdzekïiem, kas veido un kas tiks izveidots, ïaus mûsu mâjâm vai mâjsaimniecîbâm strâdât labâk. Kâdus citus ieguvumus es varu dot mrp? Jûsu priekðnieks bûs lepns, jo viss bûs daudz âtrs (neatkarîgi no nozares, darba organizâcija racionalizç operâcijas. Un, kad priekðniekam ir viss humors, jûs varat lûgt paaugstinât kâ pierâdîjumu. Tâdas paðas priekðrocîbas. Neizmantosim to, neviens nevçlas mest naudu.

Pieprasîjuma plânoðanaVai es minçju, ka pirms tam es tur aprakstu ðeit aprakstîto pieprasîjuma plânoðanu? Ja jûs domâjat par to, ko tieði strâdâjat vakariòâm, cik daudz cilvçku un ko jûs turat ledusskapî - jûs zinât, cik daudz produktu nopirkt, kâdu laiku jûs pavadîsiet çdiena gatavoðanai, vai kâdu laiku, lai sâktu visu, lai bûtu silts, kad viesi ierodas. Bûtîbâ, mrp sistçma nav nekas, kas ir prasmîgs uzdevums, ko es izietu tajâ, ko es izvçlos, lai arî to, kas man ir nepiecieðams, lai nopelnîtu to, ko es gribu. Vienkârðs kâ lîdzsvars beigâs. Grupâm. Nav iebildumu. Un kâpçc ne? Stieples gâjçjs ir slikti analizçjis atseviðíus jautâjumus. Mçs tikko pierâdîjâm, ka mrp sistçma var glâbt dzîvîbas. Vai jums ir nepiecieðams labâks ziòojums? Es neatzîstu ... Tomçr es domâju, ka daudz jaunu, papildu priekðrocîbu dod jums materiâlo prasîbu plânoðanu (no Materiâlu prasîbu plânoðanas angïu valodâ, MRP projektâ. Nav nekas jauns, lai plânotu! Par rîcîbu!