Darba tulkotajs arzemcs

Tulka darbs ir îpaði svarîgs un nekad atbildîgs darbs, jo ðâdai ietekmei ir jârada izteiksmes sajûta starp abiem paðiem priekðmetiem otrajâ kârtâ. Tas, kas notiek iekðâ, ir jâdara, lai nerunâtu vârdu, kas ir teikts, bet gan izteiktu jçgu, saturu, izteiksmes bûtîbu, un tas ir daudz lielâks. Ðâds tulkotâjs ir ïoti nozîmîgs saziòâ un izziòas jomâ, kâ arî viòu traucçjumos.

Secîgâ tulkoðana ir tâda pati kâ tulkojumu rîkojumiem. Kas ir tâda paða veida tulkojumi un ko viòi rçíina vienkârðâ îpaðumâ? Nu, viena vadîtâja runas laikâ, tulkotâjs uzklausa lielâko daïu ðîs piezîmes. Viòð var veikt piezîmes, un tas ir tikai tas, ko runâtâjs vçlas nodot. Kad ðis viens elements aizver mûsu uzmanîbu, tulkotâja loma ir atkârtot tâs nozîmi un principu. Protams, kâ jau minçts, viòam nav nepiecieðams dzîvot konsekventi. Tas, iespçjams, prasa jçgas, darbîbas un paziòojumu sniegðanu. Pçc atkârtoðanâs runâtâjs vada savu viedokli, atkal dodot tam daþas iezîmes. Un, protams, viss notiek sistemâtiski, lîdz tiek izpildîts paziòojums vai sarunu partnera atbilde, kas nozîmç arî dzimtajâ valodâ, kamçr viòa paziòojums ir saprotams un kopçts pirmajai personai.

Ðâda veida tulkojums rada trûkumus un trûkumus. Vçrtîba patiesîbâ ir tâ, ka tâ attîstâs regulâri. Izteiksmes fragmenti Tomçr ðie konteksti tagad var izjaukt koncentrâciju un koncentrçties uz komentâriem. Tulkojot kâdu raksta daïu, jûs varat viegli novçrst sevi, aizmirst par kaut ko vai vienkârði izsist ritmu. Tomçr ikviens var dzirdçt visu, un komunikâcija tiek saglabâta.