Ciklona ciklona atdalitaji

Tirgû jau ir daudz uzòçmumu, kas piedâvâ daþâdu veidu putekïu savâkðanas sistçmas daudzâm nozarçm. Daþi putekïu noòemðanas plâni ir dekorçti ar auduma filtriem. Ðie filtri ir bûvçti modulârâ veidâ. Pateicoties ðâdai konstrukcijai, ir svarîgi tos uzstâdît ïoti oriìinâlâ veidâ. Ðie auduma filtri ïauj cilvçkiem vispirms filtrçt gaisu un gâzes.

BeezMAX

Putekïu ieguves sistçmas ir apstrâde, kas novçrð visus sausos putekïus, kuriem nav adhezîvu îpaðîbu un kuri nav gaisâ, lai radîtu sprâdzienbîstamu vidi. Ðos modulâros filtrus var izmantot starp bitumena masas rûpnîcâm. Tos var pârvaldît arî katlu telpâs, stikla, keramikas, metalurìijas, kaïíakmens vai lietuvju rûpniecîbâ. Stacijas putekïu nosûkðanai tiks iegâdâti moduïu filtri ar plakaniem maisiòiem. Viòi strâdâ nevainojami pat îpaði sareþìîtos apstâkïos un kopâ ierobeþo ïoti nopietnu atklâtu faktoru ietekmi.Ciklona jauktie putekïu savâcçji darbojas tirgû, ko var teikt par ïoti populâriem uzturçðanâ un papildus tirdzniecîbâ. Tie ir arî ïoti funkcionâli putekïu noòemðanâ. Turklât viòi var darît ïoti ilgi un praktiski ir bez problçmâm.Starp putekïu savâkðanas sistçmâm ir jânorâda arî dozçðanas un aizvçrðanas ierîces. Arî jûs varat apmierinât iekârtu dzesçðanas gâzes. Ðo trauku izmanto, ja ieplûdes gâzu temperatûra ievçrojami pârsniedz filtra temperatûru. Savukârt Economizers ir ierîces, kas izmanto siltuma enerìijas atgûðanas iespçju.Putekïu nosûkðanas sistçmas ir vairâk nekâ mehâniski putekïu separatori. Tâpçc tie ir instrumenti, kurus izmanto pozitîvai, bet pozitîvai un ekonomiskai putekïu nosûkðanai.Lemjot par to, vai savâ birojâ uzstâdît piemçrotu putekïu savâkðanas metodi, jums vajadzçtu bût daudziem faktoriem, kas jums palîdzçs. Pirmkârt, ir svarîgi òemt vçrâ darbîbas veidu (pakalpojumi / raþoðana, apstrâdâjamâ objekta apjomu un darba maðînu skaitu. Turklât jâòem vçrâ putekïu daudzums. Piemçrota putekïu savâkðanas sistçma ir jâðût no visskaistâkajâm kvalitatîvâm izejvielâm. Preces un populâras sastâvdaïas jebkurâ metodç nevar bût uzliesmojoðas un tâs nevar veidot no satura, kas var aizdegties populârâ risinâjumâ.