Centrala majas putekisuccjs

Vakuuma apsildes sistçmas, atðíirîbâ no vecajiem putekïsûcçjiem, nesûc sûkâtâ gaisâ ap putekïsûcçju. Normâlos putekïu sûcçjos filtri nav pietiekami, lai apturçtu visus dzîvoklî izplûstoðos piemaisîjumus. Vçl viena centrâlo putekïsûcçju sistçmu priekðrocîba ir ïoti delikâts darbs. Centrâlâ putekïsûcçju uzstâdîðana noteikti ir dârgâka. Ir nepiecieðams veikt îpaðu uzstâdîðanu cauruïu un cauruïu veidos, kas tiks apglabâti zem grîdas un pat virs griestiem.

Goji creamGoji cream Efektīva dabiska pretgrumbu krēma iedarbība uz novecošanas pazīmēm

Vakuuma apkures sistçma tiek ievçrota ar daþiem elementiem. Pirmais un vissvarîgâkais no tiem ir centrâlâ persona. Uz to tiek novilktas stingras caurules, kas izraisa iesûknçðanas kontaktligzdas robeþâs. Elastîgâs ðïûtenes gals ir ievietots âtrâkajâ dzîvoklî un pateicoties tam ir viegli nokïût netîrumiem, putekïiem un netîrumiem no mâjas.

Centrâlâ vienîba noteikti ir modulâra (tâ sauktâ sadalîtâ tipa vai kompakta. Tas ir lîdzvçrtîgs portatîvâ putekïsûcçja íermenim. Tâ joprojâm atrodas ekonomiskâs vietâs, piemçram, garâþâ vai pagrabâ. Centrâlâs iekârtas kompaktais variants ir izgatavots no motora, kas aprîkots ar turbînu, kas darbojas vakuumâ. Komponenta elements ir virs netîrumu atdalîtâja un piesâròojuma tvertnes.Atdalîtâjs ïauj netîrumus sadalît dziïâkos un mazâkos. Jo ilgâk gaiss bûs labi filtrçts.

Sûkðanas ligzdas tiek noòemtas mâjâs pirmajâs telpâs. Vienìimeòu mâjâs tikai viens sûkðanas slots parasti ir pietiekams, lai iztîrîtu visu stâvu.