Brokastis elblag

Brokastis ir vissvarîgâkâ maltîte dienas laikâ. Parasti sazinâs par pareizu çðanas veidu, un tiek teikts, ka jçga regulârai çðanai dienas kustîbâ. Neskatoties uz to, brokastis ir pirmais íermeòa enerìijas piegâdâtâjs no rîta. Visbieþâk pârvaldîtie un çdinâtie brokastu produkti ir veselîga maize. Tad maizes griezçjs bija bieþa virtuves iekârta.

Tagad maizi var viegli pagatavot lîdzîgâs daïâs. Daþi tomçr vçlas iegâdâties veselu maizes maizi, grieþot to pirms brokastîm. Acîmredzot maize paliek svaiga ilgâk. Lai gan çku griezçjs nav îpaði redzams çkâs, to joprojâm lielâkoties izmanto poïu vecvecâki. Maizes ceptuvçs viòas vieta vienmçr ir dârga, jo viòai katru dienu ir ïoti daudz.

Griezçjs ir pozitîvs instruments gaïas un siera grieðanai pârtikas uzòçmumos. Bieþi vien, veicot desu kâ pierâdîjumu, pârdevçja jautâ, vai to nodot gabalos vai ðíçlçs. Klientiem ir jaunas preferences, tomçr daudzas sievietes vçlas iegâdâties jau sagrieztus produktus, jo ðíçles vienmçr ir garas un ideâli piemçrotas sviestmaizei. Ne cilvçki var griezt tik plânus, kad esat griezçjs.

Pat maizes ðíçles, gaïas gabaliòi un siers ir barojoðas brokastis, kas katru dienu jâçd. Lai pagatavotu sviestmaizi un nodroðinâtu íermenim vitamînus, svaigâ dârzeòâ, piemçram, tomâtos, guríos vai piparos, sagrieziet sviestmaizi. Dârzeòus nav nepiecieðams sagriezt ðíçlîtç. To sagrieþot ar nazi, nav nekâdu problçmu. Dârzeòiem nevajag plânus sagriezt. Tie ir vçrtîgu vitamînu avots.

Laiks, kad griezçjs parasti tika izmantots mâjâs, jau ir pagâjis, bet tâs îstenoðana joprojâm ir svarîga maizes ceptuvçs un pârtikas preèu veikalos.