Bistams angiu darbs

Veselîba un droðîba ir mçríi, kurus nevajadzçtu novçrtçt par zemu. Jo îpaði, ja darba vietâ ir îpaðs risks, piemçram, sprâdzienbîstamâs vietâs. Ðo panâkumu pamatâ vienmçr ir apzinâta darba droðîbas un veselîbas aizsardzîbas standartu ievçroðana.

Un pçc viòa tipa, tas varçs uzsâkt uzòçmçjdarbîbu - darba telpai jâbût pieðíirtai, lai tâ bûtu pietiekami nodroðinâta. Tas, ka viena no svarîgâkajâm lomâm mûsdienu lietâs ir kompetents dizainers, kurð âtri, plânojot iekârtas uzstâdîðanu, savâ projektâ jâòem vçrâ iekârtas turpmâkais mçríis, izmantojamo vielu veids un daudzi darba apstâkïi. Pçc tam sajauc atbilstoðas droðîbas un rîku izvçli, lai optimizçtu vispârçjos apstâkïus un âtri novçrstu aizdegðanâs avotus, kas varçtu rasties elektriskâs ierîces konkrçtajâ laukâ.

Vçl viens droðîbai bûtisks elements ir brîdinâjuma pasâkumu izmantoðana. Ðâdu funkciju veic, cita starpâ, skaòas signâlierîces (atðíirîgi skaòas, kas, izmantojot skaïu un skaidru skaòu, informç par draudiem vai traucçjoðâm ierîèu izmaiòâm. Sirçnas raksturîgais troksnis ir lielisks veids, kâ brîdinât par briesmâm. Izvçloties specializçtos veikalus, varam atrast arî skaòas signâlus, daudzdzîslu sirçnas, pîkstienus, kad un gongus. Ir arî modeïi, kas papildus gaismas signâlam izmanto gaismas risinâjumus - ðajâ gadîjumâ sinhronizçta skaòas un gaismas kombinâcija brîdina par briesmâm.Jâpiebilst, ka darba devçju jomâs un pienâkumos darbiniekiem ir jânodroðina tehniski vai organizatoriski aizsargpasâkumi, kâ arî darbinieku skaits.