Bipolara depresijas tests

Depresija ir liela ietekme uz jûsu materiâlo un garîgo stâvokli. Ar to mçs jûtamies mierîgi un miegaini, tajâ paðâ laikâ esam lielas miega problçmas, mçs nevaram koncentrçties, mçs zaudçjam savas intereses. Kas ir labi, var bût problçmas ar motoru koordinâciju, íermeòa un muguras sâpçm un citâm somatiskâm slimîbâm, kas ir ïoti grûti. Nav ðaubu, ka neapstrâdâta depresija bûtiski ietekmç jûsu nepârtraukto veselîbu un pat dzîvi, un, vçlams, jau pirmajos depresijas simptomos, ziòot psihiatram un veic nepiecieðamo ârstçðanu. Izârstçðanâs periods, kura mçríis ir uzlabot mûsu psihofizisko izskatu un depresîvo valstu ârstçðanu, var bût no vairâkiem mçneðiem lîdz pat daþiem gadiem. Tas ir atkarîgs no tâ, cik lielâ mçrâ mçs esam izmantojuði speciâlistu, zâïu uzsûkðanos un veidu, kâdâ tie ietekmç mûs, un mûsu individuâlo vçlmi izkïût no gripas un izveidot jaunu, normâlâku dzîvi. Citiem vârdiem sakot - ne tikai psihotropâm zâlçm ir prestiþa depresijai. Mçs to varam cînîties atseviðíi.Protams, tas ir îpaði sareþìîti, òemot vçrâ to, ka mçs nejûtam nekâdu gandarîjumu praktiski jebkurâ dzîves jomâ, mums nav spçka strâdât, un mûsu vispârçjâ labklâjîba ir pilnîgi tâlu no ideâla. Lai gan depresijas pasâkumi patiesîbâ nav svarîgi, augstie mçríi, bet gan priekðâ, un vissvarîgâk, nelielu aktivitâðu izpilde, kuru laimîgais beigas bûtiski paaugstinâs mûsu bçrna dzîvi. Ir populârs, ka bût spçcîgas depresijas formâ mums ir grûti pamanît kaut ko, kas ne tikai padara mûs laimîgu, bet arî to, kâ mçs varam bût lieliski. Un sâkumâ ir dârgi iegût ïoti nelielu þestu, piemçram, veidojot cilvçkus, kas liek mums justies lieliski. Tas neapðaubâmi regulç pirmâs ârstçðanas dienas izvçli lielâ, bagâtîgi dzçrumâ. Viss, kas Jums nepiecieðams, ir îsa tikðanâs ar personu, kuru pazîstat kopâ ar partneri ar ìimenes locekli. Mçìiniet dot sev maz priekus, ko jaunâs sievietes pierâda kâ vâjas - vai jums patîk dzîvnieki? Nopirkt, ja papildus, protams, kaíi, suòu vai kâmju. Vai jums trûkst saldumu? Ðokolâde noteikti uzlabos jûsu garastâvokli (un, protams, paaugstinâs endorfînu lîmeni centrâ, kas runâ par laimes sajûtu.Tas tâ bûtu arî tad, ja dienas laikâ jûs rûpçtos par regulâru kustîbu un pat nelielu finansiâlu piepûli. Efektîvs lîdzeklis bûs doties uz dârzu un vismaz 10 minûðu vingrinâjumi, kas paaugstinâs adrenalîna lîmeni un pamodîs miegaino prâtu. Mçìiniet atcerçties aktivitâtes, kurâs jûs bijât brîniðíîgi, tad pamazâm atgriezieties pie viòiem. Protams, neviens neprasa, lai jûs uzòemtu maratonu vai uzòemtu fotogrâfiju, kas uzvarçs Word Press Photo konkursâ. Nenovietojiet lielus mçríus priekðâ, novietojiet sev iespçju veikt nelielas lietas, piemçram, lasît interesantu grâmatu vai padarît ðalli adîðanai. Tâpat neatstâjiet, ka jûs neesat viens. Cilvçki ap jums rûp jûsu veselîbu un spçcîgu slimîbas risinâjumu. Bet neviens nesapratîs jûsu prâtu formâ, tâpçc negaidiet, ka kâds no jums nav pârliecinâts par ðo slimîbu. Parâdiet sevi, lai sarunâtos ar tieðajiem, un òemiet palîdzîbu, ko viòi piedâvâ. Iespçjams, ir grûti iziet no depresijas ar saviem spçkiem. Un tâpçc bûs grûti ticîbu ievietot tikai farmakoloìijas datos. Kâda realitâte ir nepiecieðama depresijas simptomu izârstçðanai, bet viss process tiks veikts âtrâk un labi, ja cietçjs nolemj, ka viòð patieðâm vçlas atgût.