Bcrnu psihologs tiedsaistc

Ja mçs novietojam, ka bçrns vecuma dçï nav nepiecieðams psiholoìisks atbalsts, mçs esam klât plaðâ kïûdâ. Nav taisnîba, ka psiholoìiskas problçmas parâdâs pieauguðam cilvçkam. Ðâds pamatojums ir zinâms. Bçrniem ir nepiecieðams atbalsts ikdienas dzîves problçmu risinâðanai.

Kad bçrns dodas uz ârstu, nedodiet to kâ zemâku kategoriju. Mums tas noteikti nav jâdara. Bçrnam ir jâjûtas, ka mûs mîl un pilnîbâ pieòemam. Konsultçðanâs ar viòu pie ârsta, kas ir bçrnu psihologs Krakovâ, ir tikai mûsu sûdzîbas sekas un tas, ka mçs viòam pieprasâm tikt galâ. Ja bçrns uzskata, ka vizîte nerada viòu sliktâkajâs acîs, viòð drîz bûs atvçrts apmaiòai ar psihologu. Un tad ir ïoti svarîgi panâkt atbilstoðu terapijas efektu.

Kâ man jâdodas pie psihologa ar savu bçrnu? Jebkura veida uzvedîba, kas nav pareiza mûsu uzskatos, jebkuri traucçjumi, ko mçs pamanâm, jâkonsultçjas ar speciâlistu. Ja bçrnam kâ pierâdîjumam ir negatîva informâcija ar draugiem un draugiem skolâ, vai baidâs doties uz skolu komandâ, tad mums vajadzçtu reaìçt. Atcerieties, ka ðâdas procedûras nav normâlas, bet patoloìiskas. Viòi ne tikai padara bçrnu par nepareizu, bet arî palielina viòa garîgo problçmu. Neapdraudçsim tos. Mçìinâsim atklât cçloni. Pilnîgi ne vien, jo to nevar izdarît. Mçs neiekïaujam nepiecieðamos pieòçmumus par to. Bet tikai apmeklçjot ârstu.

Flexa Plus NewFlexa Plus New. Zāles pret locītavu slimībām

Izvçloties psihologu konsultâcijai Polijas bçrnam, vienmçr meklçjiet personu, kas jau labâ naktî pârvçrðas par labu un draudzîgu pieeju. Sanâksmes ietekmei ïoti svarîga ir atmosfçra, ko psihologs strâdâ savâ birojâ. Bçrnam ar viòu jâjûtas labi. Viòam ir jâatrod psihologâ vairogs pret kaitîgu mîlestîbu un jûtama droðîbas sajûta savâ vidç. Viòam ir jârada iespaids, ka viòð neko nedos, psihologs stâvçs viòa pusç, lai redzçtu viòu.