Auto lizinga pirkdana

Lemjot par automaðînas iegâdi, mums vispirms vajadzçtu apsvçrt, vai mçs meklçjam perfektu projektu paðiem autoservisâ vai pieòemsim komisijas piedâvâjumu. Abi risinâjumi veido paði savus lçmumus un trûkumus, un kuri no tiem bûs mums noderîgâki, atkarîgs no mûsu paðu izvçlçm un finanðu piedâvâjumiem. Lielâkâ lietoto automaðînu vçrtîba un papildus jauno trûkums ir to vçrtîba. Pateicoties faktam, ka tie ir lçtâki par automaðînâm tieði no salona, pârâk liela daïa no ðîs summas var nopirkt modeli pat augstâkas kvalitâtes dçï. Automobiïa, kas atstâj salonu, vçrtîba nekavçjoties sâk samazinâties. Pçc gada tas tiek samazinâts par gandrîz 30 procentiem, un pçc trim gadiem mçs varçsim to tçrçt tikai no 40 lîdz 50 procentiem no pirkuma cenas. Priekðrocîbu samazinâjums ir ârkârtîgi krasains ïoti bagâto automobiïu gadîjumâ, ko izmanto kâ luksusa preces. Tieði tâpçc jûs maksâ visvairâk, lai iegâdâtos trîs gadu veco automaðînu. Parasti tos arî neizmanto, un viòu maksâjumi, saskaroties ar pareizo automaðînas cenu un formu, ir vispiemçrotâkie. Vecu transportlîdzekïu pirkðana (neskatoties uz to, ka tie daþkârt ir ïoti populâri var parâdît fatâlu lçmumu. Pirmkârt, izdevumi uzlaboðanai galu galâ var izrâdîties patîkamâki nekâ viena automaðîna. Otrkârt, mçs varam baudît mocîtâja upuri, kurð slçpj daþâdus trûkumus un lielus faktus no mums, piemçram, progresa pierâdîjumu.

Jaunu automaðînu priekðrocîba noteikti ir tâ, ka mums ir tiesîbas izvçlçties ierîci un krâsu. Pat mazâkâs detaïas var pielâgot jûsu vajadzîbâm un interesçm. Pçrcot automaðînu no citas puses, jûs nevarat izvçlçties lielu galu, lai noslçptu mazâk nozîmîgâs lomas. Tomçr plaðâ salonu izvçle periodâ atbilst pat visprasîgâko vadîtâju prasîbâm. Salonâ iegâdâtajai automaðînai ir garantija, kas ir absolûti priekðrocîba, bet tâ arî rada jaunas izmaksas. Mums ir pienâkums finansçt remontus, kas raduðies tradicionâlâs ekspluatâcijas rezultâtâ, un, lai nezaudçtu ðo garantiju, mums ir jâatbilst tiem pilnvarotajos salonos, kur tie ir daudz dârgâki. Automaðînas iegâde ir darbîba, kuras laikâ mçs vçlamies òemt vçrâ cçloni, bet ne cenu, bet arî potenciâlos izdevumus, kas koncentrçjas uz tâ izmantoðanu. Pçrkot automaðînu salonâ, mums ir garantija, ka mçs netiksim izmantoti savam lîmenim, bet tas viegli zaudçs naudu par cenâm, tâpçc jebkura pârdoðana mums bûs nelabvçlîga. Ja mçs âtri pieòemsim lçmumu par lietotâs automaðînas apgrozîjumu, tas var izrâdîties bezrisks labi, un nauda par to bûs diezgan izðíçrdçta nekâ ieguldîtâ. Tâdçï vajadzçtu atcerçties redzçt viòa lîmeni un uzvedîbu ar reâlu neuzticîbu, no kuras mçs viòu maksâ. Ir vçrts doties uz pierâdîtu komisiju, kas pieòem atbilstoðu atzinumu. Mûsu rîcîbâ ir tâda pati garantija, ka mçs nekïûsim par krâpðanas upuri. Lûdzu, rûpîgi izvçrtçjiet savas finansiâlâs iespçjas. Jaunâ, lai gan izmantota automaðîna pârdod vispieprasîtâko variantu, un tas ir atseviðís jautâjums, kas mums ïaus vispiemçrotâko risinâjumu.