Atmosfcras spiediena laiva

Varikosette

Mçrîðanas dozatori tiek izmantoti blîvu blîvçjoðu putekïu tvertòu priekðâ, kas atrodas zem spiediena neatkarîgi no atmosfçras spiediena. Mçría dozatori ïauj iztukðot tvertnes bez dekompresijas. Ðûnu dozatoru izmantoðanas nosacîjums nav lielâks par 200 ˚ C un nav putekïu agresivitâtes.

Darbîbas principsÐûnu dozatora darbîbas princips ir diezgan vienkârðs. Putekïi no tvertnes apmeklç cauri ieplûdes caurulei un pçc tam pârvietojas ðûnâs ar mainîgâ cilindra spârniem. Dozatori var dot maz citu veidu. Tie var arî radît daþâda izmçra ieplûdes un izplûdes atveres un atðíirîgu darba jaudu, ko nosaka m3 stundâ. Pasûtot ierîci, bûs lietderîgi norâdît dozatora maríçjumu un noteikt, kâda ir putekïu temperatûra.

DC bloka dozatorsDzçrieni no vîrieðu automâta ir DC ðûnu dozçðanas ierîce. Tas tika sagatavots, apzinoties pulverveida un smalkgraudainu materiâlu pastâvîgu dozçðanu. Jo îpaði tie ir: graudi, graudaugi, pipari, piena pulveris, garðvielas, cukurs, sâls, filtrçðanas ðíidrumi utt. Ierîce visbieþâk tiek pielietota kâ iepakojuma lînijas tehnoloìiskâs iekârtas daïa, svçrðana, dozçðana un pneimatiskais transports.

summçðanaDzçriens no ðûnu dozatoru aprîkojuma elementiem var bût elektriskâs kastes ar invertoru. Pateicoties tiem, bûs viegli pielâgot dozatora veiktspçju konkrçtâs raþoðanas lînijas vajadzîbâm. Ierîci izmanto nerûsçjoðâ vai oglekïa tçraudâ. Modeïi, kas izgatavoti no nerûsçjoðâ tçrauda, atbilst visâm higiçnas un paredzçtajâm prasîbâm, un tos var patçrçt rûpniecîbâ, bieþi íîmiskajâ rûpniecîbâ.