Atbilstibas deklaracija 03 2012

EK atbilstîbas deklarâcija ir tâda pati raþotâja (vai pilnvarotâ pârstâvja sagatavota rakstiska deklarâcija, ka tâs ietekme ir lîdzîga Eiropas Savienîbas ieteikumiem. Ðai deklarâcijai jâbût saistîtai ar paðu produktu vai daudziem produktiem, kas ir skaidri identificçti ar produkta nosaukumu vai kodu vai kuriem ir sava unikâla atsauce. Raþotâjam jâveic izstrâdâjumu analîze un jâveic izmaiòas, kas atbilst direktîvu prasîbâm.

Pirms atbilstîbas deklarâcijas izdoðanas produktiem ir jâveic atbilstîbas novçrtçðanas procedûras, un, ja nepiecieðams (jo tie izriet no atseviðíiem noteikumiem, ðiem produktiem ir jâsaòem labas apliecîbas. Atbilstîbas novçrtçðanas procedûru izveido, izpildot konkrçtas darbîbu secîbas. Tâtad, protams, tos sauc par moduïiem, un parasti tie tiek attçloti ar lielajiem burtiem. Ðîs sçrijas izvçle ir nepiecieðama no raþotâja, kâ to atrast pçc viòa pârliecîbas no datiem, kas viòam ir parâdîti principâ un interesanti attiecîgajam produktam. Tehniski vidçjiem produktiem secîbu var izteikt tikai no daþiem moduïiem (piemçram, A modulis, un progresîvâkiem produktiem tas ir sareþìîtas procedûras (piemçram, elektroenerìijas skaitîtâja gadîjumâ raþotâjs var izvçlçties moduïus B + D, B + F vai H1 . Tad tiek dokumentçti attîstîbas un tieðie rezultâti. Raþotâjs raksta uz materiâliem, kas veido atbilstîbas deklarâciju CE maríçjums. Liela atbildîba, kas saistîta ar raþotâja izsniegto atbilstîbas deklarâciju, izriet no fakta, ka ir iespçjams, ka produkts, par kuru ir sagatavoti dokumenti, atbilst visâm svarîgâkajâm prasîbâm, kâ arî atbilst svarîgiem noteikumiem.EK saderîbas nolîgumos jâiekïauj papildu informâcija saskaòâ ar ðâdu veidni (kopâ ar infrastruktûras ministra 2004. gada 11. augusta rîkojumu par bûvmateriâlu atbilstîbas deklarçðanas metodçm un to maríçðanas sistçmu ar bûvniecîbas zîmi:1. Unikâls produkta identifikators - numurs XXXX2. Raþotâja nosaukums un adrese - un, ja tas ir pçdçjais pieprasîtais, un viòa Eiropas pilnvarotais pârstâvis3. Ðî atbilstîbas deklarâcija ir izdota tikai raþotâja (vai uzstâdîtâja atbildîbâ.4. Kas ir deklarâcijas priekðmets - produkta identifikators, kas nodroðinâs tâ satura reproducçðanu, ja nepiecieðams - pievienojiet attçlu5. Iepriekð minçtâs deklarâcijas priekðmets ir izvçlçts ar pareiziem Kopienas tiesîbu aktiem (saraksts.6. Atsauces uz specifikâcijâm vai atsaucçm uz saskaòotajiem standartiem, uz kuriem atsaucas deklarâcija7. Çrtos gadîjumos bûtu jâiesniedz informâcija par paziòoto uzòçmumu, kas iejaucâs un izsniegusi sertifikâtu8. Cita papildu informâcija, piemçram: par kuru vârdâ tas tika parakstîts, emisijas brîdis un dzîvoklis, amats, vârds un paraksts.Pçc atbilstîbas deklarâcijas izsniegðanas produkts var saòemt CE zîmi. Ðîs etiíetes klâtbûtne uz produkta iepakojuma norâda, ka tâ atbilst ES direktîvu prasîbâm. Tie attiecas uz jautâjumiem, kas saistîti ar veselîbas un vides aizsardzîbu, lietoðanas droðîbu, kâ arî nosaka, kâdas briesmas raþotâjam vajadzçtu novçrst. Ja raþojums ir pakïauts atbilstîbas novçrtçðanai, bet tam nav atbilstîbas deklarâcijas, to nevar laist tirgû vai nodot Eiropas Savienîbas vietâ. Informâciju atceï raþotâjs vai arî, ja mûsu mîtne atrodas ârpus Eiropas Savienîbas, viòa pilnvarotais Eiropas pârstâvis.