Apstiprinats zvcrinatu tulkojumu saraksts

Kases aparâts ir dzçriens no ikviena, kas nolemj veikt individuâlu uzòçmçjdarbîbu, svarîgâkajiem darba instrumentiem. Pçdçjâ gadîjumâ nav jçgas, neatkarîgi no tâ, vai mums pieder veikals, vairumtirgotâji vai brîva profesija, mums noteikti bûs jâiegulda piemçroti palîgmateriâli. Dzert no tiem ir rullîði kases aparâtiem, kas ir atvçrti pârdoðanai daþâdos veidos.

Noteikts komponents kases aparâtiem ir ofseta rullîði, kas lieliski sadarbojas ar adatu drukâðanas mehânismu. Papîrs, ko izmanto ðâdu ruïïu darbam, visticamâk, nebûs putekïi vai celuloze, vienîgais ir sniega baltâ toni. Pçrkot kompensâcijas ruïïus, ir vçrts pievçrst uzmanîbu pçdçjam, vai tajos izmantotais papîrs ir dabisks avots.Cita veida ruïïi ir termiski ruïïi, kuru izmantoðana ir nepiecieðama, lai veiksmîgi iegûtu kases aparâtu ar termiskâs drukas mehânismu. Ðâda veida dokuments ir lielâks, bet tas nodroðina vismaz piecus gadus ilgu izdrukas redzamîbu, t.i., tieði tâpat kâ mçs esam atbildîgi par izdruku uzglabâðanu saskaòâ ar tiesîbu normu. Siltuma ruïïus var papildus pasargât no ârçjo faktoru negatîvâs ietekmes, piemçram, UV stariem, eïïâm, plastifikatoriem vai gaisâ aizslçgtiem mitrumiem.Kases aparâtu îpaðniekiem ir vçl viens risinâjums jautâjumam par bezkameru veltòiem. Tie joprojâm ir divslâòu ruïïi, no kuriem pirmâ klase ir izgatavota no ofseta papîra, un otrs no plaðâ jutîguma paðpapildinâtâ papîra. Ðis risinâjums, lai gan pagâtnç ir daþas vçl svarîgâkas, var bût izdevîgâks daudzos panâkumos. Tâs unikâlâ iezîme ir labâkâs papîra kvalitâtes izmantoðana ar minimâlo izdruku no pieciem un ne vairâk kâ divdesmit pieciem gadiem. Turklât ir vçrts atzîmçt, ka paðkopçðanas ruïïi pçc pieciem gadiem nezaudç savu vçlmi kopçt.

Uz Krakovas fiskâlajâm valûtâm tiek izmantoti visi iepriekð minçtie veidi. Atcerieties, ka, izvçloties fiskâlâs valûtas ruïïu veidu, çdiena parametriem ir galvenâ loma. Tomçr ir vçrts apsvçrt papîra papildu priekðrocîbas, piemçram, tâs dabisko izcelsmi vai drukas redzamîbas pagarinâðanos, pateicoties papildu íîmiskai aizsardzîbai.