2015 gada rudens modes skate

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja ievçrojamu skatîtâju skaitu, kuri plânoja redzçt, ko dizaineri ir darîjuði attiecîgajâ sezonâ. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja zemâkajâ detaïâ, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To vçrtîba ir balstîta uz pilnîgi gaiðiem un gaisîgiem audumiem ar asâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Blakus tiem bija arî meþìîòu, romantisku kleitu un blûþu ietekme uz frîsiem un izðûti bikini. Karstajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar îpaðiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un oriìinâliem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas sagatavota îpaði svarîgiem notikumiem. Kleita tika pârdota personai, kura plânoja palikt anonîma. Turklât izsolç tika izsolîti daþi apìçrbi no visgrûtâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, bûs zinâmi jûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas labas un praktiskas kampaòas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir pârdevuði savas preces, un, kad pârdoðanas vietâ bija pat kâda rûpnîca.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija sasniegs veikalus maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmumam ir tieðsaistes veikala atvçrðana, kurâ kolekcijas bûs pieejamas tikai stacionâros uzòçmumos.Vietçjais modes zîmols ir viens no svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Katrâ pasaulç ir diezgan maz rûpnîcu. Agrâk viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, daudzi no efektîvâkajiem drçbnieku, drçbnieku un arhitektiem. Katru reizi, nosaukums, vâc kolekcijas sadarbîbâ ar skaistiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka pirms veikala uzsâkðanas tie, kas ir gatavi no rîta, gatavojas konkrçtâm rindâm. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðî uzòçmuma preces jau daudzus gadus ir bijuðas ïoti veiksmîgas starp klientiem, joprojâm pasaulç, tâpat kâ citur. Rakstot par viòu, viòa nepârdod, nemaz nerunâjot par saòemto atlîdzîbu varu un nosaka, ka rezultâti ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjs kosmçtikas apìçrbs